מיהו יהודי? שמישהו יספר לי 5 \ \בן אלידע

June 24, 2019 7:54 pm0 commentsViews: 168

השומרונים

ההיסטוריה אינה נותנת לנו תשובה חד משמעית באשר למוצא השומרונים, וגם אני לא מתיימר לענות על השאלה הזאת. האמת היא שמבחינתי אין לתשובה הנכונה שום משמעות מעשית, ואני בטוח שמבחן גנטי, גם לא יוכל לתת תשובה חד משמעית בנושא והוא יכול לספק תשובות שונות לחוקרים שונים. המילים אחרות, חוקרים עם כיפה, בהתאם לסדר היום המובנה שלהם, יגיעו למסקנה אחרת מחוקרים אובייקטיביים, ובזאת אינני טוען לצדקתו של צד מסויים. אני רק טוען שאי אפשר להסתמך על המבחן הגנטי, ולמעשה לדעתי הוא גם מיותר לחלוטין

מה שחשוב זה השומרונים של היום מאמינים שהם צאצאי השבטים אפרים, מנשה ולוי, בדיוק כמו שהיהודים האשכנזים למשל, מאמינים שהם צאצאי השבטים יהודה, לוי ובנימין

 השם “שומרונים”, מבחינתם אינו אלא מקבילה של תושבי השומרון לשם: “יהודים”, שבו קראו לעצמם תושבי חבל ארץ שבט יהודה. בשני המקרים, השמות מייצגים את איזורי המחייה של הקבוצות: יהודים – מיהודה, שומרונים – מהשומרון.

על פי גרסתם של השומרונים, הם ורק הם, הנם היהודים המקוריים והטהורים. הם משתמשים עד היום בכתב העברי הקדום, מתפללים ומדברים בעברית העתיקה במבטא העברי העתיק, ואין להם כל עניין אלא בנוסח הקדום ביותר של התורה.

הגרסה המקראית באשר למוצא השומרונים שונה; “ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את שמרון וישבו בעריה”, מדווחים לנו המ”ע בפרק י”ז’ פסוק כ”ד’ בספר מלכים ב’.  בהמשך אנחנו למדים שהמתיישבים החדשים קבלו על עצמם את דת המקום. כשנחמיה הגיע ליהודה אחרי קודמו עזרא, במטרה להמשיך במפעל השיקום של חיי היהדות ביהודה על פי תפיסת היהדות שהתגבשה בגלות בבל, מפעל שאותו התחיל קודמו – עזרא, הוא פגש שם קבוצה שקראה לעצמה “השומרים”. הייתה זאת קבוצה שמקום משכנה היה איזור הר גריזים שבשומרון, שראתה את עצמה כשומרת גחלת היהדות המקורית, כפי שהיא

 מוגדרת בתורה שלהם אותה הם מכנים עד היום: “ספר משה”.  היהודים האלה סירבו להכיר בירושלים ובהר המוריה כמקומות של קדושה. לטענתה, הר המוריה האמיתי אינו אלא הר גריזים כהוראתו של משה:

על פי המסורת השומרונית, משה רבנו בעצמו היה זה שקבע את הר גריזים כמקום של קודש. טענתם אינה משוללת יסוד: בספר דברים, פרק י”א’ פסוק כ”ט’, מצווה משה כלהלן: “והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונתתה את-הברכה על-הר גריזים…”. ראיה ניצחת לטענתם הינה העובדה שיהושע בן-נון קבע את מקום הקבע של המשכן בשילה, ששכנה בסמוך להר גריזים ולעיר שכם: “ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חוק ומשפט בשכם: ויכתב יהושע את-הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימיה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה” (כ”ד’, כ”ה’ – כ”ו’).

המקום שנבחר על ידי יהושע להקמת מבנה הקבע של המשכן נקרא על ידי השומרונים “גבעות עולם”. זהו המשכן בו כיהנו בקדש אהרן הכהן וצאצאיו, עד הכהן הגדול אליעזר בן פנחס. המשכן הזה היה המשכן המרכזי שבו התנהל הפולחן לאל יהוה על ידי מאמיניו מכל שבטי ישראל, עד להקמת מקדש שלמה. כאמור, הקמת המקדש בירושלים, לא התקבלה על ידי ה”שומרונים – שומרים”, שהמשיכו לטעון על קדושת מקום הפולחן המקורי – שאותו קבע יהושע בהוראת משה. הם סירבו להכיר במקדש בירושלים והמשיכו לקיים את הפולחן במשכן המקורי כשהם מכתירים לעצמם כהן גדול משלהם, שהיה צאצא ישיר לשושלת בני אהרן הכהן.

על פי המסורת השומרונית, ספר התורה המקורי הראשון, זה שנמצא ברשותם, נכתב על ידי אבישוע, בנו של פנחס הכהן, וספר זה שמור עמם ונמצא בשימוש עד עצם היום הזה

בין קהל בני – ישראל לבין קבוצת ה”שומרים”, חל כאמור פיצול, בעת שעלי הכהן, חלק על דעת עזי הכהן באשר למקומו המועדף של המשכן. הוא הטיל למעשה וטו על פעילות בית המקדש ה”מודרני” בירושלים, והחליט להמשיך לעבוד את יהוה בשילה. למרבה ההפתעה, הועדף המשכן של עלי בשילה על ידי רוב שבטי ישראל, למעט כנראה שבטי יהודה וחלק משבט לוי, כמקום הפולחן המועדף עליהם. המחלוקת ההיסטורית  לא תמה. אפילו ירמיהו בדברי תוכחתו, קונן בין היתר על עובדת חורבן שילה: ,לכו אל מקומי בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה”, אומר ירמיהו, “וראו מה עשיתי לו מפני רעת בני ישראל”, (ירמיה, ז’, י”ב’). מדברי ירמיהו ניתן להסיק גם שמעמד בית המקדש הירושלמי היה בעיניו משני בחשיבותו לזה של המשכן בשילה. “הדבר אשר-היה אל ירמיהו מאת

יהוה לאמור: עמד בשער בית יהוה וקראת שם את-הדבר הזה ואמרת שמעו דבר-יהוה כל-יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות ליהוה: כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה: אל תבטחו לכם את-דברי השקר לאמור היכל יהוה היכל יהוה המה”, (ז’, ג’ – ה’).

האם יתכן שעצם בחירתו של שלמה לבנות מקדש משלו בירושלים, הייתה זרע הפורענות שגרם בסופו של דבר להיפרדות ישראל מיהודה על רקע הוויכוח בדבר מיקומו של המקדש? האם יתכן שמחלוקת ללא פשרות בין שתי קבוצות של יהודים על מקום קיום הפולחן הביאה בסופו של דבר להקמת ממלכה נפרדת על ידי עשרת השבטים?

ברוח ההומור העכשווית, הייתי אומר שאולי זרעי הבדיחה היהודית המספרת על אותו ימאי יהודי שנקלע לאי בודד ובנה לעצמו שני בתי כנסת, כדי שיהיה לו אחד שהוא לעולם, אבל לעולם, לא יכנס אליו, נזרעו בסכסוך ההוא?

הגרסה המקראית טוענת שהיה זה נחמיה שלא הסכים לשלב את היהודים ה”שומרים”, בעבודות שיפוץ המקדש, ובכך הנציח סופית את עובדת קיומם כקבוצה יהודית אוטונומית ונפרדת

לעניות דעתי אין שום רמז במקרא או בתולדות עם ישראל, הרומז על כך שהשומרונים אינם בני משפחה גנטיים בקרבה ראשונה לבני – ישראל. המחלוקת הינה דתית – פוליטית, ולא גנטית. במקום בו שולט ממסד דתי\רבני שלוקח לעצמו את הזכות להרחיק ולקרב, הוא זה שבעצם קבע אז וקובע היום, את נחיתותם היהודית של השומרונים, בדיוק כפי שהממסד הרבני האורתודוקסי של היום, מרחיק מהם היהודי את הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי. האמת היא שגם הזרם החסידי ביהדות, הוחרם על ידי ה”מתנגדים”, שהכריזו על החסידם כעל כופרים והוציאו אותם רשמית מהיהדות, בחרם שלא הוסר למעשה עד היום

נקודה חשובה שחייבת להישמע הינה העובדה שהשומרונים לא גלו מעולם מהשומרון, כור מחצבתם. לאורך הדורות הם סבלו מגזירות ומשמד על רקע סירובם להמיר את דתם.  בתחילת המאה העשרים ירד מספרם לפחות ממאתיים בסך הכל, והיום הם מונים בסביבות אלף איש. הם ממשיכים לשמור בקנאות על ייחודם ועל הפרשנות שלהם ליהדות. את אזרחותם הישראלית, לא קבלו השומרונים בתוקף יהדותם, הרבנות לא אשרה. אזרחות ישראלית הוקנתה להם, כפי שהוקנתה לבני כל הדתות, שזכו להתכנס תחת שלטון ישראלי בעת כינונה של המדינה.

האם השומרונים, החיים במדינת ישראל הריבונית והנושאים דרכון ישראלי, שמסתופפים תחת כנפי האל יהוה, ומדברים עברית קדומה, והישראלים –  בני עם אחד הם? על פי הממסד הרבני בישראל בטוח שלא, בכל אופן לא עד שהשומרונים יקבלו את מרותו, ויתגיירו על פי ההלכה שמהווה בסיס ליהדות האורתודוקסית השלטת במדינת ישראל

השומרונים אולי קבוצה קטנה וזניחה, אבל הצמדותם לאדמת מולדתם העתיקה, נכונותם להקריב את עצמם עבור אמונתם המבוססת על התורה, יחד עם שפתם העברית העתיקה, לא מותירה לדעתי כל ספק ביהדותם, גם אם הם לא עברו גיור כהלכת הממסד הרבני הפוליטי בישראל. יכול אפילו להיות שהם דומים יותר ליהודים המקוריים, מכל הזרמים ביהדות שבאו אחריהם

ושוב, הם לא “משלנו” – רק משום שהממסד הרבני בישראל לא מכיר ביהדותם

הפרק הבא בדרך, סבלנות

Leave a Reply


Scroll Up